SISO SAÚDE Nº 60-61  invierno 2017

Boletín da Asociación Galega de Saúde Mental-AEN

 

siso.saude@agsm-aen.org

secretaria@agsm-aen.org

http://www.agsm-aen@org

 

Imaxe da portada

Vilanova da Cerveira - Portugal

Autora: Chús Gómez (2017)

Produción editorial

Edicións Positivas

Dep. legal

ISSN: 1130-1538

PresIdente

 Ramón Area Carracedo

VIcepresIdenta

 Irene Martínez Montero

SecretarIo

David Simón Lorda

TesoureIro

Raimundo Mateos Álvarez

VogaIs

Carmen Armas Barbazán

José Antón Casais Lestón

Mª Alcira Cibeira Vázquez

Chus Gómez Rodríguez

Federico Menéndez Osorio

Ramón Ramos Ríos

Luis Rodríguez Carmona

María José Ramil Fraga

ComIté de PublIcacIóns

 

DIrectora

 Chus Gómez Rodríguez

VogaIs 

Santiago Lamas Crego

Ramón Area Carracedo

Alcira Cibeira Vázquez

David Simón Lorda

Rubén Touriño Cantón

 

ComIsIón de Control e Garantías

Tiburcio Angosto Saura

Fernando Márquez Gallego

 

Responsable de InvestIgacIón

Raimundo Mateos Álvarez


SUMARIO


EDITORIAL
EditorialRamón Area
La Otra Psiquiatra
Tratamiento psicoanalítico de la psicosis. Presentación de las XIV Jornadas de la otra psiquiatríaKepa Matilla

 

EDITORIAL


Ramón Area
Logo duns anos sen plan estratéxico de saúde mental, anunciouse dende o Servizo Galego de Saúde o comezo do traballo para a redacción dun novo plan. o mecanismo non é moi diferente a outras ocasións, coa posta en marcha de grupos de traballo segundo temáticas moi concretas. tamén optouse (boa nova) pola heteroxeneidade e a transversalidade dos grupos, con algúns deles formados por profesionais, noutros coa participación do movemento asociativo, asociacións profesionais ou persoas en representación das diferentes áreas sanitarias. Sempre fica borrosa, conste, a voz dos usuarios e talvez fose esta unha boa oportunidade para explorar outros xeitos de escoitala e darlle o valor que ten.


En xeral, congratulámonos pola iniciativa e, como sempre ao longo da súa historia, a AGSM participará naquelas comisións para as que foi requirida.


Os plans son necesarios. Marcan, polo menos, unha dirección nas políticas de saúde mental e consideramos que a súa ausencia foi causa da perda dun sentido xeral. Foi grave esta inexistencia dun documento que aportara unha mínima coherencia e que fose a referencia no que ancorar as inicia- tivas e a organización nas diferentes áreas sanitarias. así, nos últimos tem- pos, observouse unha falla de rigor nas liñas que, polo menos, deberan guiar a atención ao sufrimento mental. Sabemos que existen moitas máis dificultades, como as referidas á epidemioloxía, á investigación, á formación, á interdisciplinariedade, á saturación dos servizos, á escaseza de profesionais... tamén preocúpanos aquelas cuestións que levan camiño de seren crónicas, como o emprego, a atención ao trastorno mental severo, as curatelas e incapacitacións, as dificultades

Editorial

dificultades da poboación infantoxuvenil ou xeriátrica. De seguro que son moitas as dificultades pero gustaríanos salientar xustamente a inexistencia dun marco teórico claro que sexa o lugar común dende o que desenvolver e darlle sentido á asistencia.


Por iso, e máis aló da especificidade dos distintos grupos de traballo, cremos que é a obriga dunha asociación como a AGSM volver insistir no modelo comunitario (de cando en vez resulta moi proveitoso volver ler o decreto que regula a atención á saúde mental en Galiza) como aquilo no que debe repousar calquera tipo de traballo máis específico.


Ademais, cómpre salientar dúas cuestións máis. Os plans deben dotarse economicamente e atender con detalle ao seu cumprimento. Do contrario, só estaríamos diante dun papel máis, dun documento elaborado, de seguro, con esforzo, pero absolutamente inútil.


E dicimos isto porque en Galicia e, nomeadamente en saúde mental, temos experiencia dabondo nesta clase de funcionamentos: comisións, documentos e... a nada (salvo o caixón onde fican liñas cheas de boas intencións pero con ningunha repercusión na realidade clínica).


Marco, financiación e cumprimento. Cuestións sen as que, os grupos, o traballo e os plans, volverían a encher de pesimismo e queixa a saúde mental.


E diso, levamos xa dabondo. A ver se desta vez....


Tratamiento psicoanalítico de la psicosis. Presentación de las XIV Jornadas de la otra psiquiatría

La otra psiquiatría
Tratamiento Psicoanalítico de la Psicosis Presentación de las XIV Jornadas

de la Otra Psiquiatría

(Valladolid, 26-27 de mayo de 2017)


Kepa MatillaPsicólogo clínico, Psicoanalista.
Hospital Universitario río Hortega de valladolid.

Correspondencia: kepamatilla@hotmail.com