INSCRICIÓN NA AGSM

NOME
APELIDOS
CENTRO DE TRABALLO
PROFESIÓN
ENDEREZO
E-MAIL
POBOACIÓN
C.P.
PROVINCIA
FAX
TELÉFONO
D.N.I
REQUISITOS
O solicitante da inscrición na Asociáción Galega de Saúde Mental precisará da proposta de ingreso dun mínimo de dous socios
D./DNA.
D./DNA.
Esta solicitude deberá ser aprobada pola Asamblea Xeral de socios. A suscrición á revista da AGSM-AEN está incluida na cuota de asociado.